Ofte stillede spørgsmål om Expedia Rewards • Vilkår og betingelser 

Vilkår og betingelser for Expedia® Rewards 

Senest revideret: 2. november 2021
Gældende fra den 1. februar 2022 

Expedia Rewards ("programmet") udbydes til appkunder hos Expedia.dk og Expedia Danmark efter eget skøn af Expedia, Inc. ("Expedia") og er kun tilgængeligt for personer, der er atten (18) år eller derover, har en gyldig e-mailadresse og har tilmeldt sig programmet ("medlem(mer)"). Ved at deltage i programmet kan medlemmer optjene point for reservation og gennemførelse af kvalificerede rejser gennem Expedias hjemmeside samt indløse tilgængelige point til indløsningsfordele, afhængigt af disses tilgængelighed og nærværende vilkår og betingelser. I nærværende vilkår og betingelser hentyder "du", "dig", "din", "dit" og "dine" til ethvert medlem. 

Accept af nærværende vilkår og betingelser
Din fortsatte deltagelse som medlem af programmet udgør din accept af nærværende vilkår og betingelser. Den version af nærværende vilkår og betingelser, som i øjeblikket kan ses på hjemmesiden på www.expedia.dk/lp/b/exp-rewards-terms, er gældende frem til den 31. januar 2022 og erstatter alle tidligere versioner af nærværende vilkår og betingelser. Disse nye opdaterede vilkår og betingelser træder i kraft pr. 1. februar 2022.

Medlemskab af programmet er ugyldigt, hvis lovgivning i den stat eller det land, hvor medlemmet bor, forbyder det, og nærværende vilkår og betingelser kan ændres, hvor det måtte være nødvendigt for at overholde sådanne love og bestemmelser. 

Ændringer i nærværende vilkår og betingelser
Fra tid til anden kan Expedia foretage ændringer i nærværende vilkår og betingelser. Vi vil altid bestræbe os på at varsle dig om eventuelle væsentlige ændringer forud for disses ikrafttræden. Tabellen nedenfor giver dig nogle vigtige oplysninger om de varsler, du vil modtage for forskellige typer af ændringer.

Ændring 

Varselsfrist 

Alle væsentlige ændringer i vilkår og betingelser, der i betydelig grad begrænser (a) måden, hvorpå medlemmer (eller ethvert medlemskabsniveau) optjener eller indløser point, eller (b) programfordele for medlemmer (eller ethvert medlemskabsniveau) 

Andre ændringer i vilkår og betingelser 

På et hvilket som helst tidspunkt ved at give medlemmer minimum 90 dages skriftligt varsel 

På et hvilket som helst tidspunkt uden forudgående varsel til medlemmer, hvor ændringerne er til din fordel eller ikke påvirker dig væsentligt. Disse ændringer gælder fra den dato, de offentliggøres på https://www.expedia.dk/lp/b/exp-rewards-terms

Alle andre ændringer kan indtræffe på et hvilket som helst tidspunkt, og du bliver da varslet herom på skrift. 

Skriftlige varsler sendes til de kontaktoplysninger, du har anført i din konto. Du er selv ansvarlig for at opdatere dine kontaktoplysninger, såfremt de ændres. Din fortsatte deltagelse som medlem af programmet i henhold til ovennævnte varselsperioder udgør din accept af varslede ændringer i nærværende vilkår og betingelser.

Uhensigtsmæssig medlemsaktivitet
Expedia forbeholder sig retten til at diskvalificere ethvert medlem, som skønnes at have manipuleret med programmets gennemførelse, at have overtrådt nærværende vilkår og betingelser eller at have handlet på en svigagtig eller vildledende måde. Alle forsøg fra ethvert medlem på at undergrave programmets lovlige gennemførelse kan udgøre en overtrædelse af straffeloven eller civilretten, og hvis et sådan forsøg foretages eller trues med, forbeholder Expedia sig retten til at søge erstatning fra en sådan person i den videste udstrækning, som loven tillader det.  

Expedia har ret til at monitorere, at al kontoaktivitet overholder nærværende vilkår og betingelser. Hvis Expedia har grund til at tro, at din konto viser tegn på svindel, misbrug, uhensigtsmæssig opførsel eller mistænkelig aktivitet (samlet "uhensigtsmæssig aktivitet"), kan Expedia lukke eller fryse din konto med øjeblikkelig varsel, og hvor sådan uhensigtsmæssig aktivitet skønnes at have fundet sted, kan du miste dine indsamlede point eller indløsningsfordel(e). Hvis du har foretaget uhensigtsmæssige aktiviteter, forbeholder Expedia sig retten til at igangsætte strafferetlig forfølgelse og kan finde begrundelse for at konfiskere alle indløsningsfordele som følge af sådanne aktiviteter. Derudover kan du være ansvarlig for Expedias økonomiske tab, herunder omkostninger til sagsanlæg og erstatning, ligesom du ikke vil have tilladelse til at deltage i programmet i fremtiden. Point for kvalificerede reservationer, der anses som uhensigtsmæssig aktivitet, annulleres, og kontoen, der er tilknyttet sådanne aktiviteter, fastfryses, så der ikke længere kan optjenes og indløses point. Hvis du vil gøre indsigelse mod fastfrysning af en konto, annullering af point eller inddragelse af indløsningsfordele, skal du kontakte kundeservice via linket på siden her.

Ansvar
Programmet udbydes uden garanti (hverken udtrykt eller underforstået) eller underforståede vilkår for brug af hvilken som helst art, herunder, men ikke begrænset til, enhver underforstået garanti eller underforståede vilkår af tilfredsstillende kvalitet, egnethed til et bestemt formål eller ikke-krænkelse. Expedia giver ingen garantier, betingelser eller forpligtelser af nogen art i henhold til programmet, med undtagelse af det tilfælde, at en bestemt garanti eller betingelse ikke kan udelukkes under gældende lov.

Expedia er ikke ansvarlig for uoverensstemmelser i henhold til optjening, indløsning og anvendelse af point, medmindre og kun i det omfang at Expedia direkte har forårsaget sådanne uoverensstemmelser. Expedia er ikke ansvarlig for indløsningsfordele, der, efter modtagelse, mistes, bliver stjålet eller destrueret, medmindre et sådant ansvar er forårsaget af eller bidraget til pga. uagtsom eller svigagtig opførsel fra Expedias side. Expedias leverandører og partnere er på ingen måde tilknyttede eller ansvarlige for administrationen af programmet.

Inden for grænserne af nærværende vilkår og betingelser accepterer du, at hverken Expedia eller dets partnerselskaber er ansvarlige for direkte, indirekte, særlige, tilfældige eller resulterende tab eller skader som følge af programmet, anvendelse af programmet eller enhver forsinkelse eller manglende evne til at anvende programmet. Vedrørende ansvar for Expedias forpligtelser under nærværende vilkår og betingelser, eller i det tilfælde at Expedia findes ansvarlig for tab eller skader under nærværende vilkår og betingelser, står Expedia udelukkende til ansvar overfor dig for direkte skader, som: 

(i)       er rimeligt forudseelige af både dig og Expedia, 

(ii)      du reelt har lidt under eller er blevet dig påført, og

(iii)     direkte kan tilskrives Expedias handling.  

Expedia hæfter for dig i det tilfælde, at Expedia bærer skylden i henhold til nærværende vilkår og betingelser. Hvis du er forbruger, i det omfang det tillades iht. lovgivningen, er Expedia ansvarlig for alle tab eller skader, der er dig påført som resultat af vores overtrædelse af nærværende vilkår og betingelser, eller vores manglende evne til at udvise rimelig dygtighed og omhu. Expedia er dog ikke ansvarlig for tab eller skader, der ikke er forudseelige. 

Suspension og ophævelse af nærværende vilkår og betingelser
Expedia forbeholder sig ret til, i så vidt omfang det tillades iht. gældende lovgivning, at suspendere tilgængeligheden af eller ophæve programmet for enhver person på et hvilket som helst tidspunkt og af en hvilken som helst grund eller uden nogen grund med forudgående rimelig skriftligt varsel og uden ansvar overfor dig.

Programmet har ikke en forudbestemt afslutningsdato og kan fortsætte indtil det tidspunkt, hvor Expedia beslutter at stoppe programmet. Expedia kan med varsel når som helst stoppe programmet. Ved afslutning har du halvfems (90) dage fra den dato, hvor programmets afslutning annonceres, til at bruge tilgængelige point, der måtte være tilbage på din konto. Efter denne dato mistes retten til alle point uden kompensation. 

Fortrolighed 
Det er en betingelse for medlemskab af programmet, at et medlem giver samtykke til og godkender, at Expedia indsamler, anvender og videregiver de personlige oplysninger, der er indsamlet af Expedia i overensstemmelse med den privatlivspolitik, der er tilgængelig på www.expedia.dk/privacy, samt gældende fortroligheds- og databeskyttelseslovgivning.

Markedsføring 
Expedia vil kun markedsføre sine produkter eller tjenester til dig efter at have opnået forudgående tilladelse fra dig. Hvis du ikke længere ønsker at modtage kampagneoplysninger, kan du kontakte kundeservice og anmode om at blive fjernet fra markedsføringslisten. Du kan også benytte frameldelsesfunktionerne, der er inkluderet i Expedias markedsføring og kommunikation. Expedia vil behandle en sådan anmodning hurtigst muligt, i alle tilfælde inden for mindre end 30 dage fra modtagelsen af anmodningen. 

Definitioner

"Konto" refererer til en konto, hvor et brugernavn og en adgangskode oprettes hos Expedia og giver adgang til Expedia Rewards.  

"Basispoint" er de grundlæggende point, du kan optjene som en del af Expedia Rewards-programmet i overensstemmelse med vilkår og betingelser. Basispoint optjenes for kvalificerede reservationer.    

"Bonuspoint" er yderligere point, som du kan optjene i programmet, og som kan optjenes som resultat af: 

(a) kampagnetilbud på bonuspoint for særlige tilbud udbudt til medlemmer fra tid til anden (betingelserne for sådanne tilbud oplyses på tidspunktet for tilbuddet), eller   

(b) bonuspointtilbud, der udbydes til medlemmer fra tid til anden som Expedia Rewards-fordele, og som kan omfatte fordele såsom yderligere bonuspoint optjent med et bestemt medlemskabsniveau, yderligere bonuspoint optjent ved at booke via Expedias app eller ved at booke VIP Access-overnatningssteder. Disse bonuspointtilbud anføres under de relevante niveaufordele her.   

"Gennemført rejse" henviser til, at et medlem eller andre rejsende, der har booket via kontoen, skal have gennemført opholdet på et kvalificeret hotel eller i en kvalificeret feriebolig, fløjet med den kvalificerede flyrejse, anvendt den kvalificerede udlejningsbil, anvendt billet(ter) til den kvalificerede oplevelse eller gennemført den kvalificerede pakkerejse.

"Krone" eller "kr." henviser til den danske krone. 

"Kvalificeret feriebolig" henviser til en enkeltstående reservation af et overnatningssted som alternativ til et hotel såsom en møbleret lejlighed, et møbleret hus eller villa eller et professionelt administreret lejlighedskompleks booket på Expedias hjemmeside, der er gennemført af Expedia Rewards-medlemmet eller ikke er afbestilt.  

"Kvalificerede oplevelser" henviser til enhver forudbetalt enkeltstående oplevelse, der er booket på Expedias hjemmeside, og som er gennemført af Expedia Rewards-medlemmet eller ikke er afbestilt. 

"Kvalificeret reservation" henviser til en reservation af alle kvalificerede oplevelser, kvalificerede flyrejser, kvalificerede hoteller, kvalificerede udlejningsbiler, kvalificerede ferieboliger og kvalificerede pakkerejser på Expedias hjemmeside. 

"Kvalificeret udlejningsbil" henviser til enhver forudbetalt enkeltstående udlejningsbil, der er booket på Expedias hjemmeside, og som er gennemført af Expedia Rewards-medlemmet eller ikke er afbestilt.  

"Kvalificeret flyrejse" henviser til enhver enkeltstående flyrejse (eller flyrejser), der er booket på én gang via Expedias hjemmeside, og som er gennemført af Expedia Rewards-medlemmet eller ikke er afbestilt.

"Kvalificeret hotel" henviser til ethvert forudbetalt enkeltstående hotel, der er booket på Expedias hjemmeside, og som er gennemført af Expedia Rewards-medlemmet eller ikke er afbestilt.  

"Kvalificeret pakkerejse" henviser til alle forudbetalte pakkerejser med hotel + fly, hotel + lejebil, hotel + fly + bil og fly + bil, der er booket sammen på Expedias hjemmeside, og som er gennemført af Expedia Rewards-medlemmet eller ikke er afbestilt. 

"Expedias hjemmeside" henviser til Expedia.dk eller mobilappen Expedia Danmark. 

"Kvalificeret niveaureservation" henviser til en kvalificeret reservation, der giver ret til en rejsekomponent. 

"Betal nu" betyder, at du kan vælge muligheden "Betal nu" på betalingssiden, inden du gennemfører din kvalificerede reservation. Hvis du vælger muligheden "Betal nu", vil Expedia øjeblikkeligt opkræve beløbet i kroner fra din foretrukne betalingsmetode, fratrukket eventuelle Expedia Rewards-point eller kuponer anvendt ved betaling. 

"Point" optjenes som en del af Expedia Rewards i overensstemmelse med vilkår og betingelser og kan henvise til basispoint, bonuspoint eller en kombination af begge. Point kan optjenes ved at foretage kvalificerede reservationer samt ved bonuspointtilbud.

"Programfordele" henviser til de ekstra fordele en kunde får ved at være en del af Expedia Rewards, som beskrevet her og opdateret fra tid til anden. 

"Overnatningssted" henviser til kvalificerede ferieboliger og/eller kvalificerede hoteller. 

"Indløsningsfordel" henviser til en reservation på Expedias hjemmeside, der kan betales (helt eller delvist) af et medlem ved at indløse point eller en Expedia Rewards-kupon under nærværende vilkår og betingelser. Hver 10 point optjent kan anvendes til at trække 1 kr. fra fremtidige kvalificerede indløsninger. 

"Rejsekomponenter" er en metode til at beregne udviklingen mod dit niveau.  

 

For at optjene point for en kvalificeret reservation skal du være medlem af programmet, før du foretager en kvalificeret reservation, og være logget på din konto på tidspunktet for din kvalificerede reservation. Du optjener ingen point for reservationer foretaget via Expedias hjemmeside, hvis ikke du er logget på din konto, eller hvis du opretter en konto, efter du har booket, men før du har gennemført rejsen. Som medlem af programmet modtager du visse kontorelaterede opdateringer, såsom din pointoversigt eller niveaustatus. 

Medlemmer kan lukke deres konto på et hvilket som helst tidspunkt ved at ringe til kundeservice. Din mulighed for at optjene og indløse point og gøre krav på programfordele suspenderes, når du lukker din konto. Lukker du din konto, vil du ikke længere have adgang til din profil eller din kontooversigt, du vil ikke optjene point for fremtidige reservationer, optjente point vil ikke kunne anvendes til indløsningsfordele, og de vil udløbe øjeblikkeligt på datoen, du lukker kontoen. Du kan ikke genaktivere en lukket konto. Hvis du ønsker at tilmelde dig programmet igen i fremtiden, skal du oprette en ny konto.  

Point kan kun optjenes af ejeren af den konto, som alle kvalificerede reservationer er foretaget fra. Yderligere personer benævnt som medrejsende på rejseplanen optjener ikke point. Hvis du som rejsearrangør booker en rejse til en anden person ved hjælp af arrangørindstillingerne på din Expedia-konto, optjener den person, hvis konto du bruger til at booke rejsen, kun point for den kvalificerede reservation, hvis vedkommendes konto er tilmeldt programmet, og hvis det er en aktiv konto. 

Efter at have foretaget en kvalificeret reservation har det forventede antal point, som vil blive tildelt, en afventende status. Beregningen af de afventende point på tidspunktet for den kvalificerede reservation er baseret på den bookede rejseplans oplysninger. Ændringer eller afbestillinger af den bookede rejseplan kan resultere i forskelle mellem det anslåede antal afventende point og det faktiske antal point, som optjenes for rejseplanen.  Afventende point kan ikke anvendes til indløsningsfordele. For at ændre status for point fra afventende til tilgængelige skal den kvalificerede reservation resultere i en gennemført rejse, og pointene vil være tilgængelige på din konto baseret på tidsrummet bestemt på skemaet for indsættelse/afstemning nedenfor. Når pointene har status som tilgængelige, kan de anvendes af medlemmer til indløsningsfordele.  

Der optjenes ikke point for ændrings- eller afbestillingsgebyrer pålagt af leverandører.  

Hvis du anvender en kupon, når du foretager en kvalificeret reservation, vil kuponens værdi fratrækkes, før der beregnes point. Hvis et yderligere beløb skal betales til rejseleverandøren på tidspunktet for rejsen, indtjekning eller udtjekning (såsom byskat eller resortgebyr), vil sådanne beløb ikke blive inkluderet, når der beregnes point (selv når sådanne beløb er inkluderet i det samlede beløb vist ved reservationen). 

Når en reservation er foretaget med point eller Expedia Rewards-kuponer, er det ikke muligt for medlemmet at optjene point eller bonuspoint på den del af reservationen.

Expedia forbeholder sig retten til på ethvert tidspunkt at annullere eller ophæve alle afventende eller tilgængelige point, som er blevet optjent for rejser, der ikke er gennemført.   

Point vil blive annulleret eller ophævet i det tilfælde, at et medlem modtager refusion eller et tilgodehavende fra enten Expedia, en leverandør, et pengeinstitut eller en kortudsteder. Når et medlem modtager delvis refusion eller et tilgodehavende fra enten Expedia eller en leverandør grundet en afbestilling indenfor afbestillingsfristen, optjenes ingen point. Når et medlem modtager delvis refusion eller et tilgodehavende fra enten Expedia eller en leverandør, og point var indløst for at betale den kvalificerede reservation helt eller delvist, vil de anvendte point blive genindsat på medlemmets konto. Point optjent som følge af svindel, svigagtige eller falske oplysninger annulleres eller ophæves af Expedia.  

Hvis din konto ikke afspejler det korrekte antal point, du burde have optjent som bestemt af Expedia, forbeholder Expedia sig retten til at give dig besked om uoverensstemmelsen og justere din pointsaldo derefter. Hvis du mener, at din konto har været udsat for mistænkelige aktiviteter, skal du kontakte kundeservice straks. Hvis det fastslås, at du har været offer for bedrageri, kan de point, som du har optjent, muligvis overføres til en ny konto.  

Din pointsaldo og indløsningsaktiviteter kan ses på din Expedia Rewards-aktivitetsside.  Point og programfordele har ikke kontantværdi og kan ikke overdrages til en anden konto/et andet medlem eller indløses til kontanter. Point kan ikke tildeles, sælges, overføres og/eller pantsættes af dig til en tredjepart. Du har ingen ejendomsret over eller anden retlig interesse i point. Du er ansvarlig for alle personlige skattekrav, der kan være relateret til deltagelse i programmet og indløsning af alle fordele.  

Hvis du mener, at du ikke har modtaget det korrekte antal point for en kvalificeret reservation, skal du kontakte kundeservice indenfor ethundredeogfirs (180) dage fra datoen for gennemførelsen af rejsen. Expedia træffer (rimeligt) den endelige beslutning om, hvorvidt pointjusteringer af enhver art er berettiget for den pågældende rejse. Point vil ikke under nogen omstændigheder manuelt blive flyttet fra afventende status til tilgængelig før den tidsramme, der er oplyst på skemaet for indsættelse/afstemning nedenfor. 

Når du foretager en kvalificeret reservation, holdes det forventede antal optjente point i afventede status, indtil en kvalificeret reservation bliver til en gennemført rejse, og betalingen er bekræftet. Se nedenstående skema for det tidsrum, som det kan tage at flytte point fra afventende status til tilgængelig status. 

 

Kvalificeret reservation 

Tidspunkt for pointbekræftelse  

Flyrejser  

30 dage efter gennemført rejse  

Pakkerejser 

 • Fly + hotel 
 • Fly + bil
 • Hotel + fly + bil 
 • Hotel + bil 

30 dage efter gennemført rejse 

Hotel betalt på reservationstidspunktet ("Betal nu")

30 dage efter gennemført rejse  

Hotel betalt under opholdet ("Betal senere")

35 dage efter gennemført rejse 

Feriebolig ("Betal nu") 

30 dage efter gennemført rejse 

Feriebolig ("Betal senere")  

35 dage efter gennemført rejse 

Bil  

Op til 90 dage efter gennemført rejse  

Oplevelser  

30 dage efter gennemført rejse  

Der optjenes point ud fra de priser, som fra tid til anden specificeres på siden med Expedia Rewards-fordele på www.expedia.dk/lp/b/exp-rewards-faq 

Der kan optjenes point ved at foretage en kvalificeret reservation på Expedias hjemmeside, når du er logget på din konto således: 

Kvalificerede flyrejser 
Optjen et (1) basispoint for hver halvtreds (50) kr. brugt på kvalificerede flyrejser, der er booket via Expedias hjemmeside, når du er logget på din konto  

Kvalificerede reservationer (ikke flyrejser) 
Optjen et (1) basispoint for hver ti (10) kr. brugt på følgende kvalificerede reservationer, der er booket via Expedias hjemmeside, når du er logget på din konto 

Kvalificerede hoteller  
Yderligere hotelvilkår: Point beregnes baseret på det beløb, du har betalt, inklusive skatter og gebyrer, til Expedia på tidspunktet for reservationen ("Betal nu"). Derudover bliver det opkrævede beløb for reservationen af overnatningsstedet, som vist på Expedias hjemmeside, konverteret til kroner af Expedia med det formål at beregne point, hvis du vælger "Betal senere", når du booker overnatningsstedet, eller hvis betalingen for reservationen ikke på anden måde foretages til Expedia på reservationstidspunktet. Ethvert beløb, der skal betales til overnatningsstedet ("Betal nu" eller "Betal senere") for tillægsydelser, der ikke er booket på Expedias hjemmeside (inklusive, men ikke begrænset til roomservice og spaservice) er ikke berettiget til optjening af point.  

 • Kvalificerede ferieboliger 
 • Kvalificerede oplevelser 
 • Kvalificerede pakkerejser  
 • Kvalificerede udlejningsbiler

Ikke-kvalificerede reservationer 
Reservation af følgende er ikke berettiget til optjening af point: 

 • Forsikring 
 • Pakkerejser med fly + oplevelse 
 • Pakkerejser med hotel + oplevelse
 • Pakkerejser med bil + oplevelse 
 • Pakkerejser med hotel + fly + oplevelse 
 • Flyrejser, der er booket via flyselskabets hjemmeside. Dette gælder også, selv om du søgte efter flyrejser på Expedias hjemmeside 

Lejlighedsvist kan Expedia give mulighed for at optjene bonuspoint. Alle gældende vilkår og betingelser i forbindelse med det specifikke kampagnetilbud på bonuspoint skal overholdes, før du optjener bonuspoint. Bonuspoint optjent gennem kampagnetilbud på bonuspoint vises på din konto som afventende på tidspunktet for reservationen og får status som tilgængelige i overensstemmelse med de for tilbuddet specifikke vilkår og betingelser. Kampagnetilbud på bonuspoint gælder for ændrede reservationer, så længe den ændrede reservation stadig opfylder alle krav og betingelser for tilbuddet. Kampagnetilbud på bonuspoint gælder ikke for afbestilte reservationer. Tilbud er begrænsede til tilbudsmodtageren og kan ikke overføres. Kampagnetilbud på bonuspoint kan ikke indløses til kontanter og er ugyldige, hvor de er i strid med lovgivningen.  

Point udløber ikke, så længe du har optjent point på en kvalificeret reservation eller indløst en indløsningsfordel gennem Expedias hjemmeside fra din konto mindst én gang hver atten (18) måneder. Hvis ikke en sådan aktivitet har fundet sted, vil alle indsamlede point på din konto udløbe og ikke genindsættes.  

Point kan indløses til indløsningsfordele, der afhænger af tilgængelighed og begrænsninger hos den pågældende leverandør som specificeret på Expedias hjemmeside.  

Pointene kan ikke indløses til kontanter og har ingen kontantværdi.  Point kan ikke kombineres med andre gavekort, kuponer, rabatter, opgraderinger, fordele eller kampagner.  Point kan ikke indløses til ikke-kvalificerede reservationer som angivet ovenfor, eller andre undtagelser som angivet under hver kategori nedenfor. Indløsningsfordele udbydes som et tilbud og er ugyldige, hvis de sælges for kontanter eller anden godtgørelse, eller hvis de ændres eller kopieres. De kan ikke genudstedes, hvis de mistes eller bliver beskadigede eller stjålet. Indløsningsfordele er ikke gyldige, hvor de er i strid med lovgivningen. 

Medlemmer kan indløse tilgængelige point til hel eller delvis betaling af et hotel med muligheden "Betal nu", inklusive skatter og gebyrer. Point kan kun indløses, når Expedia modtager betaling på reservationstidspunktet, og muligheden "Betal nu" er tilgængelig.  

Point kan ikke bruges til at betale afbestillings- eller ændringsgebyrer, reservationer, der er betalt for tidligere, eller andre omkostninger. Point kan ikke indløses til overnatningssteder med muligheden "Betal senere", eller overnatningssteder udbudt af Vrbo og/eller EG Vacation Rentals Ireland Limited.  

Medlemmer kan indløse tilgængelige point til Expedia-kuponer med forskellig værdi ("Rewards-kupon"), der kan bruges på en pakkerejse begrænset til hotel + fly med muligheden "Betal nu" booket på Expedias hjemmeside. En Expedia Rewards-kupon kan kun udstedes til og med en værdi af 3.000 kr. Når du indløser point til en Expedia Rewards-kupon med det valgte beløb, vil du få udstedt en Expedia Rewards-kuponkode. Den udstedte Expedia Rewards-kupon gemmes på medlemmets Expedia-konto og kan ses på kuponsiden under "Min konto". Expedia Rewards-kuponen kan kun indløses af medlemmet. De vilkår eller betingelser, der gælder for hver Expedia Rewards-kupon, bekræftes på udstedelsestidspunktet. Indløste point modregnes din konto, når Expedia Rewards-kuponkoden udstedes.  

Expedia Rewards-kuponer kan kun indløses til pakkerejser begrænset til reservation af et hotel med muligheden "Betal nu" på Expedias hjemmeside samt en flyrejse booket på Expedias hjemmeside, og kun når Expedia modtager betaling på reservationstidspunktet. Expedia Rewards-kuponer vil først blive brugt på hoteldelen af pakkerejsen, dernæst på flydelen af pakkerejsen, med undtagelse af eventuelle skatter, gebyrer og andre omkostninger forbundet med pakkerejsen. Bemærk venligst: Alle kuponbeløb, der bruges på flydelen af pakkerejsen, vil blive refunderet til dit kreditkort, efter købet er blevet bekræftet, som regel inden for 10 arbejdsdage. En Expedia Rewards-kupon kan kun anvendes til én (1) pakkerejse og ét hotelværelse pr. reservation. En Expedia Rewards-kupon kan ikke bruges til at booke flere hotelværelser i samme rejseplan. Expedia Rewards-kuponer har ingen kontantværdi. Expedia Rewards-kuponer kan ikke kombineres med eller bruges på gavekort, opgraderinger, fordele eller kuponer. Alle skatter, gebyrer, omkostninger og tillægsgebyrer for reservationen, herunder, men ikke begrænset til, bagagegebyrer, sædeopgraderinger, gebyrer for ekstra personer, parkering, telefon og andre omkostninger, der gælder for reservationen, er den rejsendes ansvar, og Expedia Rewards-kuponer kan ikke anvendes på sådanne beløb. Expedia Rewards-kuponer kan ikke bruges til at betale afbestillings- eller ændringsgebyrer, forudbetalte reservationer, administrationsgebyrer eller andre omkostninger. Expedia Rewards-kuponer er ugyldige, hvor det er i strid med lovgivningen. 

Der vil ikke blive refunderet point for ubrugte eller udløbne Expedia Rewards-kuponer. Expedia Rewards-kuponer udløber et år efter udstedelse. 

Medlemmer kan indløse deres tilgængelige point til delvis eller fuld betaling af billeje, når Expedia opkræver betalingen på reservationstidspunktet. Denne betalingsmulighed kaldes "Betal nu", og du kan se den, når du har valgt din bilklasse. 

Medlemmer kan indløse deres tilgængelige point til delvis eller fuld betaling af en oplevelse, når Expedia opkræver betalingen på reservationstidspunktet.  

Niveaustatus er en af fordelene ved medlemskab af Expedia Rewards. Medlemmer starter i programmet på Blue-niveau og skal opfylde kriterierne oplyst nedenfor for at kvalificere sig til et højere niveau. Alternativt kan du tilbydes Expedia Rewards Silver- og Gold-niveau af Expedia eller dets partnere i henhold til følgende kriterier eller kriterier specificeret af partneren. Kun kvalificerede reservationer, foretaget mens du er logget på din konto, kvalificerer til at nå Silver- og Gold-niveau. Visse programtilbud og niveaufordele er muligvis ikke tilgængelige for medlemmer, der ikke er bosiddende i Danmark. 

Medlemmer kan kvalificere sig til Silver- eller Gold-niveau ved at indsamle et specificeret antal rejsekomponenter i løbet af et kalenderår, som præciseret i tabellen nedenfor. For at en rejsekomponent medregnes, når du kvalificerer dig til Silver- eller Gold-niveau, skal rejsekomponenten have en værdi på 150 kr. eller mere (inklusive skatter og gebyrer).   

Kuponer anvendt på betalingssiden er ikke inkluderet i den værdi, der bidrages til rejsekomponenter. Point anvendt til indløsningsfordele er inkluderet i den værdi, der bidrages til rejsekomponenter.  

Silver   

10 rejsekomponenter i løbet af et kalenderår 

Gold

25 rejsekomponenter i løbet af et kalenderår 


Rejsekomponenter indsamlet på kvalificerede niveaureservationer fra den 1. januar til og med den 31. december kl. 23.59 PST hvert kalenderår medregnes i din niveaustatus.  

Rejser, som begynder i ét kalenderår, men slutter i det næste, tæller forholdsmæssigt med i beregningen af dit niveau for både indeværende og følgende kalenderår. Når du har opnået dit niveau, er det gyldigt i resten af det kalenderår, du kvalificerede dig i, hele det næste kalenderår og til og med den 28. februar det efterfølgende år, medmindre andet er angivet.  

Reservationer, der berettiger dig til at kvalificere dig til et højere niveau, vises nedenfor.  Rejsekomponenter indsamles for gennemførte rejser, og din udvikling vises på din Expedia Rewards-aktivitetsside. Medlemmer, der ikke kvalificerer sig til Gold- eller Silver-niveau i et kalenderår i henhold til nærværende vilkår og betingelser, kvalificerer sig til det niveau, der er bestemt af antallet af rejsekomponenter indsamlet i det foregående kalenderår.   

Flyrejser 

1 rejsekomponent pr. kvalificeret flyrejse, hvor hver billet (en returbillet og mellemlanding(er) er 1 rejsekomponent værd) og den bookede flyrejseplan er gennemført, f.eks. giver en kvalificeret flyrejse, hvor den bookede rejseplan har tre billetter til tre personer og er gennemført, tre rejsekomponenter. 

Hotel

1 rejsekomponent for et kvalificeret hotel pr. værelse pr. gennemført overnatning 

Feriebolig                           

1 rejsekomponent for en kvalificeret feriebolig pr. gennemført overnatning 

Bil 

1 rejsekomponent for en kvalificeret udlejningsbil pr. gennemført reservation af billeje 

Oplevelser 

1 rejsekomponent for en kvalificeret oplevelse for hver billet, hvor oplevelsen er gennemført  

Pakkerejse 

Optjen point baseret på reglerne for hver rejsetype anført ovenfor for kvalificerede pakkerejser 


Silver- og Gold-medlemmer får ekstra programfordele, der kan være underlagt yderligere vilkår og betingelser. Expedia forbeholder sig retten til, i så vidt omfang det tillades iht. gældende lovgivning, at introducere, ændre, suspendere eller tilbagetrække enhver fordel på et hvilket som helst tidspunkt uden varsel, i det tilfælde at ændringen er til fordel for eller ikke har væsentlig indvirkning på dig, og ellers med minimum 90 dages varsel. Se her for yderligere oplysninger om programfordele.

Hvis nogen del af nærværende vilkår og betingelser findes ugyldige, ulovlige eller uigennemførlige, påvirker det ikke gyldigheden, lovligheden og gennemførslen af resterende bestemmelser. Vores manglende eller forsinkede håndhævelse af bestemmelserne i nærværende vilkår og betingelser vil på intet tidspunkt fraskrive os retten til at håndhæve samme eller andre bestemmelser herom i fremtiden. 

Nærværende vilkår og betingelser (og alle andre vilkår og betingelser, der henvises til heri) udgør hele aftalen mellem dig og Expedia med hensyn til programmet, og det erstatter al tidligere eller samtidig kommunikation og tilbud, om det er elektronisk, mundtligt eller skriftligt, mellem dig og os angående programmet.  

Nærværende vilkår og betingelser reguleres efter dansk lovgivning. Du giver hermed samtykke til de danske domstoles jurisdiktion i alle stridsspørgsmål, der opstår som følge af eller vedrører dit medlemskab af programmet.