Ofte stillede spørgsmål om Expedia Rewards • Vilkår og betingelser 

Vilkår og betingelser for Expedia® Rewards 

Senest revideret: 2. november 2021
Gældende fra den 1. februar 2022 

Expedia Rewards ("programmet") udbydes til appkunder hos Expedia.dk og Expedia Danmark efter eget skøn af Expedia, Inc. ("Expedia") og er kun tilgængeligt for personer, der er atten (18) år eller derover, har en gyldig e-mailadresse og har tilmeldt sig programmet ("medlem(mer)"). Ved at deltage i programmet kan medlemmer optjene point for reservation og gennemførelse af kvalificerede rejser gennem Expedias hjemmeside samt indløse tilgængelige point til indløsningsfordele, afhængigt af disses tilgængelighed og nærværende vilkår og betingelser. I nærværende vilkår og betingelser hentyder "du", "dig", "din", "dit" og "dine" til ethvert medlem. 

Accept af nærværende vilkår og betingelser
Din fortsatte deltagelse som medlem af programmet udgør din accept af nærværende vilkår og betingelser. Den version af nærværende vilkår og betingelser, som i øjeblikket kan ses på hjemmesiden på www.expedia.dk/lp/b/exp-rewards-terms, er gældende frem til den 31. januar 2022 og erstatter alle tidligere versioner af nærværende vilkår og betingelser. Disse nye opdaterede vilkår og betingelser træder i kraft pr. 1. februar 2022.

Medlemskab af programmet er ugyldigt, hvis lovgivning i den stat eller det land, hvor medlemmet bor, forbyder det, og nærværende vilkår og betingelser kan ændres, hvor det måtte være nødvendigt for at overholde sådanne love og bestemmelser. 

Ændringer i nærværende vilkår og betingelser
Fra tid til anden kan Expedia foretage ændringer i nærværende vilkår og betingelser. Vi vil altid bestræbe os på at varsle dig om eventuelle væsentlige ændringer forud for disses ikrafttræden. Tabellen nedenfor giver dig nogle vigtige oplysninger om de varsler, du vil modtage for forskellige typer af ændringer.

Ændring 

Varselsfrist 

Alle væsentlige ændringer i vilkår og betingelser, der i betydelig grad begrænser (a) måden, hvorpå medlemmer (eller ethvert medlemskabsniveau) optjener eller indløser point, eller (b) programfordele for medlemmer (eller ethvert medlemskabsniveau) 

Andre ændringer i vilkår og betingelser 

På et hvilket som helst tidspunkt ved at give medlemmer minimum 90 dages skriftligt varsel 

På et hvilket som helst tidspunkt uden forudgående varsel til medlemmer, hvor ændringerne er til din fordel eller ikke påvirker dig væsentligt. Disse ændringer gælder fra den dato, de offentliggøres på https://www.expedia.dk/lp/b/exp-rewards-terms

Alle andre ændringer kan indtræffe på et hvilket som helst tidspunkt, og du bliver da varslet herom på skrift. 

Skriftlige varsler sendes til de kontaktoplysninger, du har anført i din konto. Du er selv ansvarlig for at opdatere dine kontaktoplysninger, såfremt de ændres. Din fortsatte deltagelse som medlem af programmet i henhold til ovennævnte varselsperioder udgør din accept af varslede ændringer i nærværende vilkår og betingelser.

Uhensigtsmæssig medlemsaktivitet
Expedia forbeholder sig retten til at diskvalificere ethvert medlem, som skønnes at have manipuleret med programmets gennemførelse, at have overtrådt nærværende vilkår og betingelser eller at have handlet på en svigagtig eller vildledende måde. Alle forsøg fra ethvert medlem på at undergrave programmets lovlige gennemførelse kan udgøre en overtrædelse af straffeloven eller civilretten, og hvis et sådan forsøg foretages eller trues med, forbeholder Expedia sig retten til at søge erstatning fra en sådan person i den videste udstrækning, som loven tillader det.  

Expedia har ret til at monitorere, at al kontoaktivitet overholder nærværende vilkår og betingelser. Hvis Expedia har grund til at tro, at din konto viser tegn på svindel, misbrug, uhensigtsmæssig opførsel eller mistænkelig aktivitet (samlet "uhensigtsmæssig aktivitet"), kan Expedia lukke eller fryse din konto med øjeblikkelig varsel, og hvor sådan uhensigtsmæssig aktivitet skønnes at have fundet sted, kan du miste dine indsamlede point eller indløsningsfordel(e). Hvis du har foretaget uhensigtsmæssige aktiviteter, forbeholder Expedia sig retten til at igangsætte strafferetlig forfølgelse og kan finde begrundelse for at konfiskere alle indløsningsfordele som følge af sådanne aktiviteter. Derudover kan du være ansvarlig for Expedias økonomiske tab, herunder omkostninger til sagsanlæg og erstatning, ligesom du ikke vil have tilladelse til at deltage i programmet i fremtiden. Point for kvalificerede reservationer, der anses som uhensigtsmæssig aktivitet, annulleres, og kontoen, der er tilknyttet sådanne aktiviteter, fastfryses, så der ikke længere kan optjenes og indløses point. Hvis du vil gøre indsigelse mod fastfrysning af en konto, annullering af point eller inddragelse af indløsningsfordele, skal du kontakte kundeservice via linket på siden her.

Ansvar
Programmet udbydes uden garanti (hverken udtrykt eller underforstået) eller underforståede vilkår for brug af hvilken som helst art, herunder, men ikke begrænset til, enhver underforstået garanti eller underforståede vilkår af tilfredsstillende kvalitet, egnethed til et bestemt formål eller ikke-krænkelse. Expedia giver ingen garantier, betingelser eller forpligtelser af nogen art i henhold til programmet, med undtagelse af det tilfælde, at en bestemt garanti eller betingelse ikke kan udelukkes under gældende lov.

Expedia er ikke ansvarlig for uoverensstemmelser i henhold til optjening, indløsning og anvendelse af point, medmindre og kun i det omfang at Expedia direkte har forårsaget sådanne uoverensstemmelser. Expedia er ikke ansvarlig for indløsningsfordele, der, efter modtagelse, mistes, bliver stjålet eller destrueret, medmindre et sådant ansvar er forårsaget af eller bidraget til pga. uagtsom eller svigagtig opførsel fra Expedias side. Expedias leverandører og partnere er på ingen måde tilknyttede eller ansvarlige for administrationen af programmet.

Inden for grænserne af nærværende vilkår og betingelser accepterer du, at hverken Expedia eller dets partnerselskaber er ansvarlige for direkte, indirekte, særlige, tilfældige eller resulterende tab eller skader som følge af programmet, anvendelse af programmet eller enhver forsinkelse eller manglende evne til at anvende programmet. Vedrørende ansvar for Expedias forpligtelser under nærværende vilkår og betingelser, eller i det tilfælde at Expedia findes ansvarlig for tab eller skader under nærværende vilkår og betingelser, står Expedia udelukkende til ansvar overfor dig for direkte skader, som: 

(i)       er rimeligt forudseelige af både dig og Expedia, 

(ii)      du reelt har lidt under eller er blevet dig påført, og

(iii)     direkte kan tilskrives Expedias handling.  

Expedia hæfter for dig i det tilfælde, at Expedia bærer skylden i henhold til nærværende vilkår og betingelser. Hvis du er forbruger, i det omfang det tillades iht. lovgivningen, er Expedia ansvarlig for alle tab eller skader, der er dig påført som resultat af vores overtrædelse af nærværende vilkår og betingelser, eller vores manglende evne til at udvise rimelig dygtighed og omhu. Expedia er dog ikke ansvarlig for tab eller skader, der ikke er forudseelige. 

Suspension og ophævelse af nærværende vilkår og betingelser
Expedia forbeholder sig ret til, i så vidt omfang det tillades iht. gældende lovgivning, at suspendere tilgængeligheden af eller ophæve programmet for enhver person på et hvilket som helst tidspunkt og af en hvilken som helst grund eller uden nogen grund med forudgående rimelig skriftligt varsel og uden ansvar overfor dig.

Programmet har ikke en forudbestemt afslutningsdato og kan fortsætte indtil det tidspunkt, hvor Expedia beslutter at stoppe programmet. Expedia kan med varsel når som helst stoppe programmet. Ved afslutning har du halvfems (90) dage fra den dato, hvor programmets afslutning annonceres, til at bruge tilgængelige point, der måtte være tilbage på din konto. Efter denne dato mistes retten til alle point uden kompensation. 

Fortrolighed 
Det er en betingelse for medlemskab af programmet, at et medlem giver samtykke til og godkender, at Expedia indsamler, anvender og videregiver de personlige oplysninger, der er indsamlet af Expedia i overensstemmelse med den privatlivspolitik, der er tilgængelig på www.expedia.dk/privacy, samt gældende fortroligheds- og databeskyttelseslovgivning.

Markedsføring 
Expedia vil kun markedsføre sine produkter eller tjenester til dig efter at have opnået forudgående tilladelse fra dig. Hvis du ikke længere ønsker at modtage kampagneoplysninger, kan du kontakte kundeservice og anmode om at blive fjernet fra markedsføringslisten. Du kan også benytte frameldelsesfunktionerne, der er inkluderet i Expedias markedsføring og kommunikation. Expedia vil behandle en sådan anmodning hurtigst muligt, i alle tilfælde inden for mindre end 30 dage fra modtagelsen af anmodningen. 

Definitioner

"Konto" refererer til en konto, hvor et brugernavn og en adgangskode oprettes hos Expedia og giver adgang til Expedia Rewards.  

"Basispoint" er de grundlæggende point, du kan optjene som en del af Expedia Rewards-programmet i overensstemmelse med vilkår og betingelser. Basispoint optjenes for kvalificerede reservationer.    

"Bonuspoint" er yderligere point, som du kan optjene i programmet, og som kan optjenes som resultat af: 

(a) kampagnetilbud på bonuspoint for særlige tilbud udbudt til medlemmer fra tid til anden (betingelserne for sådanne tilbud oplyses på tidspunktet for tilbuddet), eller   

(b) bonuspointtilbud, der udbydes til medlemmer fra tid til anden som Expedia Rewards-fordele, og som kan omfatte fordele såsom yderligere bonuspoint optjent med et bestemt medlemskabsniveau, yderligere bonuspoint optjent ved at booke via Expedias app eller ved at booke VIP Access-overnatningssteder. Disse bonuspointtilbud anføres under de relevante niveaufordele her.   

"Gennemført rejse" henviser til, at et medlem eller andre rejsende, der har booket via kontoen, skal have gennemført opholdet på et kvalificeret hotel eller i en kvalificeret feriebolig, fløjet med den kvalificerede flyrejse, anvendt den kvalificerede udlejningsbil, anvendt billet(ter) til den kvalificerede oplevelse eller gennemført den kvalificerede pakkerejse.

"Krone" eller "kr." henviser til den danske krone. 

"Kvalificeret feriebolig" henviser til en enkeltstående reservation af et overnatningssted som alternativ til et hotel såsom en møbleret lejlighed, et møbleret hus eller villa eller et professionelt administreret lejlighedskompleks booket på Expedias hjemmeside, der er gennemført af Expedia Rewards-medlemmet eller ikke er afbestilt.  

"Kvalificerede oplevelser" henviser til enhver forudbetalt enkeltstående oplevelse, der er booket på Expedias hjemmeside, og som er gennemført af Expedia Rewards-medlemmet eller ikke er afbestilt. 

"Kvalificeret reservation" henviser til en reservation af alle kvalificerede oplevelser, kvalificerede flyrejser, kvalificerede hoteller, kvalificerede udlejningsbiler, kvalificerede ferieboliger og kvalificerede pakkerejser på Expedias hjemmeside. 

"Kvalificeret udlejningsbil" henviser til enhver forudbetalt enkeltstående udlejningsbil, der er booket på Expedias hjemmeside, og som er gennemført af Expedia Rewards-medlemmet eller ikke er afbestilt.  

"Kvalificeret flyrejse" henviser til enhver enkeltstående flyrejse (eller flyrejser), der er booket på én gang via Expedias hjemmeside, og som er gennemført af Expedia Rewards-medlemmet eller ikke er afbestilt.

"Kvalificeret hotel" henviser til ethvert forudbetalt enkeltstående hotel, der er booket på Expedias hjemmeside, og som er gennemført af Expedia Rewards-medlemmet eller ikke er afbestilt.  

"Kvalificeret pakkerejse" henviser til alle forudbetalte pakkerejser med hotel + fly, hotel + lejebil, hotel + fly + bil og fly + bil, der er booket sammen på Expedias hjemmeside, og som er gennemført af Expedia Rewards-medlemmet eller ikke er afbestilt. 

"Expedias hjemmeside" henviser til Expedia.dk eller mobilappen Expedia Danmark. 

"Kvalificeret niveaureservation" henviser til en kvalificeret reservation, der giver ret til en rejsekomponent. 

"Betal nu" betyder, at du kan vælge muligheden "Betal nu" på betalingssiden, inden du gennemfører din kvalificerede reservation. Hvis du vælger muligheden "Betal nu", vil Expedia øjeblikkeligt opkræve beløbet i kroner fra din foretrukne betalingsmetode, fratrukket eventuelle Expedia Rewards-point eller kuponer anvendt ved betaling. 

"Point" optjenes som en del af Expedia Rewards i overensstemmelse med vilkår og betingelser og kan henvise til basispoint, bonuspoint eller en kombination af begge. Point kan optjenes ved at foretage kvalificerede reservationer samt ved bonuspointtilbud.

"Programfordele" henviser til de ekstra fordele en kunde får ved at være en del af Expedia Rewards, som beskrevet her og opdateret fra tid til anden. 

"Overnatningssted" henviser til kvalificerede ferieboliger og/eller kvalificerede hoteller. 

"Indløsningsfordel" henviser til en reservation på Expedias hjemmeside, der kan betales (helt eller delvist) af et medlem ved at indløse point eller en Expedia Rewards-kupon under nærværende vilkår og betingelser. Hver 10 point optjent kan anvendes til at trække 1 kr. fra fremtidige kvalificerede indløsninger. 

"Rejsekomponenter" er en metode til at beregne udviklingen mod dit niveau.  

 

For at optjene point for en kvalificeret reservation skal du være medlem af programmet, før du foretager en kvalificeret reservation, og være logget på din konto på tidspunktet for din kvalificerede reservation. Du optjener ingen point for reservationer foretaget via Expedias hjemmeside, hvis ikke du er logget på din konto, eller hvis du opretter en konto, efter du har booket, men før du har gennemført rejsen. Som medlem af programmet modtager du visse kontorelaterede opdateringer, såsom din pointoversigt eller niveaustatus. 

Medlemmer kan lukke deres konto på et hvilket som helst tidspunkt ved at ringe til kundeservice. Din mulighed for at optjene og indløse point og gøre krav på programfordele suspenderes, når du lukker din konto. Lukker du din konto, vil du ikke længere have adgang til din profil eller din kontooversigt, du vil ikke optjene point for fremtidige reservationer, optjente point vil ikke kunne anvendes til indløsningsfordele, og de vil udløbe øjeblikkeligt på datoen, du lukker kontoen. Du kan ikke genaktivere en lukket konto. Hvis du ønsker at tilmelde dig programmet igen i fremtiden, skal du oprette en ny konto.  

Point kan kun optjenes af ejeren af den konto, som alle kvalificerede reservationer er foretaget fra. Yderligere personer benævnt som medrejsende på rejseplanen optjener ikke point. Hvis du som rejsearrangør booker en rejse til en anden person ved hjælp af arrangørindstillingerne på din Expedia-konto, optjener den person, hvis konto du bruger til at booke rejsen, kun point for den kvalificerede reservation, hvis vedkommendes konto er tilmeldt programmet, og hvis det er en aktiv konto. 

Efter at have foretaget en kvalificeret reservation har det forventede antal point, som vil blive tildelt, en afventende status. Beregningen af de afventende point på tidspunktet for den kvalificerede reservation er baseret på den bookede rejseplans oplysninger. Ændringer eller afbestillinger af den bookede rejseplan kan resultere i forskelle mellem det anslåede antal afventende point og det faktiske antal point, som optjenes for rejseplanen.  Afventende point kan ikke anvendes til indløsningsfordele. For at ændre status for point fra afventende til tilgængelige skal den kvalificerede reservation resultere i en gennemført rejse, og pointene vil være tilgængelige på din konto baseret på tidsrummet bestemt på skemaet for indsættelse/afstemning nedenfor. Når pointene har status som tilgængelige, kan de anvendes af medlemmer til indløsningsfordele.  

Der optjenes ikke point for ændrings- eller afbestillingsgebyrer pålagt af leverandører.  

Hvis du anvender en kupon, når du foretager en kvalificeret reservation, vil kuponens værdi fratrækkes, før der beregnes point. Hvis et yderligere beløb skal betales til rejseleverandøren på tidspunktet for rejsen, indtjekning eller udtjekning (såsom byskat eller resortgebyr), vil sådanne beløb ikke blive inkluderet, når der beregnes point (selv når sådanne beløb er inkluderet i det samlede beløb vist ved reservationen). 

Når en reservation er foretaget med point eller Expedia Rewards-kuponer, er det ikke muligt for medlemmet at optjene point eller bonuspoint på den del af reservationen.

Expedia forbeholder sig retten til på ethvert tidspunkt at annullere eller ophæve alle afventende eller tilgængelige point, som er blevet optjent for rejser, der ikke er gennemført.   

Point vil blive annulleret eller ophævet i det tilfælde, at et medlem modtager refusion eller et tilgodehavende fra enten Expedia, en leverandør, et pengeinstitut eller en kortudsteder. Når et medlem modtager delvis refusion eller et tilgodehavende fra enten Expedia eller en leverandør grundet en afbestilling indenfor afbestillingsfristen, optjenes ingen point. Når et medlem modtager delvis refusion eller et tilgodehavende fra enten Expedia eller en leverandør, og point var indløst for at betale den kvalificerede reservation helt eller delvist, vil de anvendte point blive genindsat på medlemmets konto. Point optjent som følge af svindel, svigagtige eller falske oplysninger annulleres eller ophæves af Expedia.  

Hvis din konto ikke afspejler det korrekte antal point, du burde have optjent som bestemt af Expedia, forbeholder Expedia sig retten til at give dig besked om uoverensstemmelsen og justere din pointsaldo derefter. Hvis du mener, at din konto har været udsat for mistænkelige aktiviteter, skal du kontakte kundeservice straks. Hvis det fastslås, at du har været offer for bedrageri, kan de point, som du har optjent, muligvis overføres til en ny konto.  

Din pointsaldo og indløsningsaktiviteter kan ses på din Expedia Rewards-aktivitetsside.  Point og programfordele har ikke kontantværdi og kan ikke overdrages til en anden konto/et andet medlem eller indløses til kontanter. Point kan ikke tildeles, sælges, overføres og/eller pantsættes af dig til en tredjepart. Du har ingen ejendomsret over eller anden retlig interesse i point. Du er ansvarlig for alle personlige skattekrav, der kan være relateret til deltagelse i programmet og indløsning af alle fordele.  

Hvis du mener, at du ikke har modtaget det korrekte antal point for en kvalificeret reservation, skal du kontakte kundeservice indenfor ethundredeogfirs (180) dage fra datoen for gennemførelsen af rejsen. Expedia træffer (rimeligt) den endelige beslutning om, hvorvidt pointjusteringer af enhver art er berettiget for den pågældende rejse. Point vil ikke under nogen omstændigheder manuelt blive flyttet fra afventende status til tilgængelig før den tidsramme, der er oplyst på skemaet for indsættelse/afstemning nedenfor. 

Når du foretager en kvalificeret reservation, holdes det forventede antal optjente point i afventede status, indtil en kvalificeret reser