Programmet Expedia+ ("programmet") udbydes til kunder hos Expedia.dk efter eget skøn af Expedia, Inc., 333 108th Ave NE, Bellevue, WA 98006 USA og er kun tilgængeligt for personer, der er atten (18) år eller derover, har en gyldig e-mailadresse og har tilmeldt sig programmet ("medlem(mer)"). Ved at deltage i programmet kan medlemmer optjene Expedia+ point ("Expedia+ point" eller "point") for reservation og fuldførelse af kvalificerede rejser gennem Expedia samt indløse tilgængelige point til visse rejsekomponenter, i overensstemmelse med nærværende vilkår og betingelser og afhængig af tilgængeligheden af de kvalificerede rejsekomponenter. For at optjene Expedia+ point skal den kvalificerede rejse fuldføres. Dette betyder, at du som medlem af Expedia+ har overnattet på det hotel, du reserverede, fløjet med dit planlagte fly, anvendt den udlejningsbil, du reserverede som del af din pakkerejse, eller deltaget i den aktivitet, du reserverede og betalte for. I nærværende vilkår og betingelser hentyder "du", "dig", "din", "dit" og "dine" til ethvert medlem eller enhver kunde, der er kvalificeret til at deltage i programmet.

Medlemskab af Expedia+ er ugyldigt, hvis lovgivning i den stat eller det land, hvor medlemmet bor, forbyder det, og medlemskabet kan ændres, hvor det måtte være nødvendigt for at overholde sådanne love og bestemmelser.

Expedia kan efter eget skøn ændre ethvert af de vilkår og betingelser, som gælder for programmet – herunder, men ikke begrænset til, reglerne for optjening og indløsning af Expedia+ point, udløbspolitikken for point, samt hvilke produkter og tjenester der kan optjenes og indløses point for – på et hvilket som helst tidspunkt med eller uden varsel, selvom disse ændringer kan påvirke din mulighed for at bruge de point eller fordele, som du indtil da har optjent. Expedia forbeholder sig retten til efter eget skøn at diskvalificere ethvert medlem af Expedia+, som skønnes at have manipuleret med programmets gennemførelse, at have overskredet nærværende vilkår og betingelser eller at have handlet på en svigagtig eller vildledende måde. Alle forsøg fra ethvert medlem af Expedia+ på at undergrave programmets lovlige gennemførelse kan udgøre en overtrædelse af straffeloven eller civilretten, og hvis et sådan forsøg foretages, forbeholder Expedia sig retten til at søge erstatning fra en sådan person i den videste udstrækning, som loven tillader det. Expedias manglende håndhævelse af en bestemmelse i nærværende vilkår og betingelser betyder ikke, at bestemmelsen tilsidesættes. Expedia giver ingen garanti, reklamationsret eller erklæring af nogen art i forbindelse med programmet. Du friholder Expedia og dennes partnerselskaber fra ethvert ansvar i forbindelse med optjening, indløsning og brug af Expedia+ point, herunder alle bonuspointkuponer, som efter modtagelse bliver stjålet, mistes eller beskadiges. Expedias leverandører er på ingen måde tilknyttede eller ansvarlige for administrationen af programmet Expedia+.

Din fortsatte deltagelse i programmet udgør din accept af alle ændringer i nærværende vilkår og betingelser. Du er ansvarlig for at kende til alle ændringer, som Expedia foretager i nærværende vilkår og betingelser. Den seneste version af nærværende vilkår og betingelser kan ses på hjemmesiden på www.Expedia.dk/rewards og erstatter alle tidligere versioner af nærværende vilkår og betingelser.


 • Programmet har ikke en forudbestemt afslutningsdato og kan fortsætte indtil det tidspunkt, hvor Expedia beslutter at stoppe programmet. Expedia kan når som helst stoppe programmet. Ved afslutning har du tre (3) år fra den dato, hvor programmets afslutning annonceres, til at bruge tilgængelige Expedia+ point, der måtte være tilbage på din konto. Efter denne dato mistes retten til alle point uden kompensation.

 • Du skal have en konto på Expedia.dk for at tilmelde dig Expedia+. For at optjene Expedia+ point til en reservation på Expedia skal du være tilmeldt som medlem af Expedia+, inden du foretager en reservation, og være logget på din konto inden reservation. Du optjener ikke point for reservationer, som du foretager på Expedia.dk, uden at være logget på din konto. Selv hvis du tilmelder dig Expedia+ efter reservation, men inden rejsen er fuldført, tilskrives der ikke point for denne reservation.

 • Som tilmeldt medlem af programmet modtager du regelmæssige kontoserviceopdateringer via e-mail. Medlemmer kan framelde sig programmet via siden Expedia+ aktivitet på Expedia.dk. Din mulighed for at optjene og indløse Expedia+ point suspenderes, når du framelder dig. Hvis du framelder dig deltagelse i programmet, vil du kun have meget begrænset adgang til dine kontoopgørelsesoplysninger, og der tilskrives ingen Expedia+ point for fremtidige reservationer. Alle optjente Expedia+ point er tilgængelige til indløsning i henhold til nærværende vilkår og betingelser i op til tre (3) år, efter at du har frameldt dig. Alle eventuelle point på din konto, som du ikke har indløst efter tre (3) år fra din frameldelsesdato, udløber uden yderlige varsel. Når de er udløbet, vil Expedia+ point ikke blive genindsat.

 • Expedia uddeler kun point til ejeren af den konto, som alle kvalificerede reservationer er foretaget fra. Yderligere personer benævnt som medrejsende på rejseplanen optjener ikke point. Hvis du som rejsearrangør reserverer en rejse til en anden person ved hjælp af arrangørindstillingerne på din Expedia-konto, optjener den person, hvis konto du bruger til at reservere rejsen, kun point for den kvalificerede reservation, hvis vedkommendes Expedia-konto er tilmeldt programmet, og hvis det er en aktiv konto.

  Efter at have foretaget en kvalificeret reservation har det forventede antal Expedia+ point, som vil blive tildelt, en afventende status indtil tredive (30) dage, efter at rejsen er fuldført. Som nævnt ovenfor, og af hensyn til tydeliggørelsen, betyder "fuldført rejse", at du som medlem af Expedia+ har overnattet på det hotel, du reserverede, fløjet med dit planlagte fly, anvendt den udlejningsbil, du reserverede som del af din pakkerejse, eller deltaget i den aktivitet, du reserverede og betalte for. Afventende Expedia+ point kan ikke indløses til brug. Tredive (30) dage efter rejsens fuldførelse vil pointene gå fra at have en afventende status til at have en tilgængelig status. Når Expedia+ pointene har status som tilgængelig, kan de bruges af medlemmet til indløsningsformål. Beregningen af de afventende Expedia+ point på reservationstidspunktet er baseret på rejseplanens oplysninger om reservation og fuldførelse. Ændringer eller afbestillinger af den reserverede rejseplan kan resultere i forskelle mellem det anslåede antal afventende point og det endelige antal point, som indsættes på medlemmets konto for rejseplanen. Der optjenes ikke Expedia+ point for ændrings- eller afbestillingsgebyrer pålagt af leverandører.

  Expedia forbeholder sig retten til på ethvert tidspunkt at annullere alle afventende eller tilgængelige Expedia+ point, som er blevet optjent eller tildelt for ubrugte rejseelementer. Expedia+ point annulleres, når et medlem får en refusion fra enten Expedia eller en rejseleverandør. Point optjent som følge af svigagtige, proforma eller falske oplysninger annulleres af Expedia.

  Expedia har ret til at overvåge medlemmets kontoaktivitet, når der er nødvendigt. En sådan overvågning finder kun sted i henhold til gældende databeskyttelseslovgivning. Hvis din konto på Expedia+ viser tegn på bedrageri, misbrug eller mistænkelige aktiviteter, kan Expedia lukke din konto eller deaktivere den øjeblikkeligt, og du kan miste dine optjente Expedia+ point. Hvis du har foretaget svigagtige aktiviteter, forbeholder Expedia sig retten til at igangsætte strafferetlig forfølgelse og kan finde begrundelse for at konfiskere alle indløste belønninger som følge af sådanne aktiviteter. Derudover kan du være ansvarlig for Expedias økonomiske tab, herunder omkostninger til sagsanlæg og erstatning, ligesom du ikke vil have tilladelse til at deltage i Expedia+ i fremtiden. Expedia+ point for reservationer, der anses som svigagtige, annulleres sammen med den konto, der er tilknyttet de svigagtige reservationer, så der ikke længere kan optjenes og indløses Expedia+ point. Hvis du vil anfægte deaktiveringen af en konto eller annulleringen af Expedia+ point, skal du ringe på 43 68 20 60.

  Hvis din konto ikke viser det korrekte antal Expedia+ point, som du burde have fået tildelt ud fra Expedias beregning, forbeholder Expedia sig retten til at øge eller mindske din pointsaldo. Hvis du mener, at din konto har været udsat for mistænkelige aktiviteter, skal du kontakte Expedias servicecenter straks. Hvis det fastslås, at du har været offer for bedrageri, kan de point, som du har optjent, muligvis overføres til en ny konto.

  Pointoptjening, indløsningspriser og kvalificeringskrav til bruttoreservationsværdi for Elite-status fastlægges ud fra den lokale valutakurs i forhold til amerikanske dollars og kan ændres. Optjente point og indløsningsaktiviteter kan ses på siden Expedia+ aktivitet. Expedia+ point og belønninger har ingen kontantværdi og kan ikke byttes væk eller indløses til kontanter. Expedia+ point kan ikke tildeles, sælges, overføres og/eller pantsættes til en tredjepart. Du har ingen ejendomsret over eller anden retlig interesse i Expedia+ point. Du er ansvarlig for alle personlige skattekrav, der kan være relateret til deltagelse i Expedia+ og indløsning af alle belønninger.

  Hvis et medlem mener, at vedkommende ikke har modtaget det rette antal Expedia+ point for en reservation, skal medlemmet kontakte Expedias kundeservice på 43 68 20 60 inden for halvfems (90) dage fra rejsens slutdato. Expedia træffer den endelige beslutning om, om pointjusteringer af enhver art er berettiget for den pågældende rejse. Expedia+ point vil under ingen omstændigheder blive flyttet manuelt fra afventende status til tilgængelig status hurtigere end tredive (30) dage efter rejsens fuldførelse.

 • Det forventede antal Expedia+ point, som vil blive tildelt, har en afventende status, indtil rejsen er fuldført, og betalingen er bekræftet. Se nedenstående skema for det tidsrum, som det kan tage at flytte point fra afventende status til tilgængelig status.

  Kvalificeret reservation Tidspunkt for pointbekræftelse
  Flyrejser 30 dage efter rejsens afslutning
  Pakkerejser 30 dage efter rejsens afslutning
  Hotel betalt ved reservation 30 dage efter rejsens afslutning
  Hotel betalt under opholdet 35 dage efter rejsens afslutning
  Aktiviteter 30 dage efter rejsens afslutning
 • Der optjenes point ud fra de priser, som fra tid til anden specificeres på siden Fordele på https://www.expedia.dk/rewards/howitworks#benefits. Der kan optjenes point ved reservation af følgende kvalificerede rejseelementer på Expedia.dk, når du er logget på din konto:

  • Hotel
  • Fly
  • Aktiviteter
  • Pakker med fly + hotel
  • Pakker med fly + bil
  • Pakker med fly + hotel + bil
  • Billeje fra biludlejningsfirmaer vist på www.Expedia.dk*

  *Biludlejningsfirmaerne kan ændres fra tid til anden

 • Følgende rejseelementer er ikke kvalificeret til optjening af Expedia+ basispoint:

  • Forsikring
  • Krydstogter
  • Pakkeferier
 • Lejlighedsvist kan Expedia give mulighed for at optjene yderligere Expedia+ bonuspoint. Alle gældende vilkår og betingelser i forbindelse med det specifikke bonustilbud skal overholdes, før at du optjener Expedia+ bonuspoint for din reserverede og fuldførte rejse. Expedia+ bonuspoint indsættes på din konto som afventende på reservationstidspunktet og flyttes til tilgængelig status tredive (30) dage efter rejsens slutdato, medmindre andet er angivet i de tilbudsspecifikke vilkår og betingelser. Expedia+ bonuspointtilbud gælder for ændrede reservationer, så længe at den ændrede reservation stadig opfylder alle krav og betingelser for tilbuddet. Bonuspointtilbud gælder ikke for afbestilte reservationer. Tilbud er begrænsede til tilbudsmodtageren og kan ikke overføres. Bonuspointtilbud kan ikke indløses til kontanter. Ugyldig, hvor det er forbudt ved lov.

 • Expedia+ point udløber ikke, så længe der er kvalificerede køb- eller indløsningsaktiviteter på Expedia.dk via din konto mindst én gang hver tredje (3.) år. "Kvalificerede køb- eller indløsningsaktiviteter" betyder en kvalificeret rejse eller et rejseelement via Expedia+, som er blevet reserveret og fuldført, samt hvor pointene er blevet bekræftet, eller en indløsning af en rejsebelønning via din konto. Alle point på din konto udløber, hvis der ikke er nogen kvalificerede købs- eller indløsningsaktiviteter gennem en periode på tre (3) år. Når de er udløbet, vil Expedia+ point ikke blive genindsat.

 • Expedia+ point kan indløses til reservationer på hoteller med Expedia-pris. Pointene kan ikke indløses til kontanter og har ingen kontantværdi.

  Afventende Expedia+ point kan ikke indløses. Du vil ikke blive opkrævet et gebyr for at indløse dine point på Expedia.dk. Point kan kun indløses til kvalificerede køb af rejserelaterede produkter og servicer på Expedia, hvilke afgøres af Expedia efter eget skøn. Expedia trækker det antal point, der kræves for at gennemføre et kvalificeret køb, fra din kontosaldo, og du kan anvende en gyldig betalingsmetode, som er tilknyttet din konto, til at betale forskellen for at gennemføre transaktionen. Expedia kan, efter eget skøn, give dig mulighed for at kombinere dine point med kvalificerede kuponer.

 • Medlemmer kan indløse tilgængelige Expedia+ point til hel eller delvis betaling på et hotel med Expedia-pris, inklusive skatter og gebyrer. Point kan indløses på +VIP Access-hoteller til den dobbelte værdi sammenlignet med hoteller, som ikke er +VIP Access-hoteller. Point kan kun indløses, når Expedia betales på reservationstidspunktet. Point kan ikke bruges til at betale afbestillings- eller ændringsgebyrer, forudbetalte reservationer, administrationsgebyrer eller andre omkostninger.

 • Expedia+ medlemmer kan indløse tilgængelige Expedia+ point for Expedia-kuponer med forskellig værdi ("Expedia+ kupon"), som kan bruges til betaling af pakkerejser, der inkluderer et hotel til Expedia-pris. Når du indløser Expedia+ point til en Expedia+ kupon med det valgte beløb, vil du få udstedt en Expedia+ kuponkode. Den udstedte Expedia+ kupon er gyldig i tolv (12) måneder og gemmes på medlemmets Expedia-konto. Den kan ses på siden Kuponer under "Min konto". Når Expedia+ kuponkoden er udstedt, kan Expedia+ kuponen indløses af medlemmet. De vilkår og betingelser, der gælder for hver Expedia+ kupon, bekræftes på udstedelsestidspunktet. Ved at acceptere disse vilkår og betingelser accepterer du også de vilkår og betingelser, der gælder for hver Expedia+ kupon, som kan blive udstedt. Indløste Expedia+ point modregnes din konto, når Expedia+ kuponkoden udstedes. Pointbeløb eller tilgængelighed er ikke bekræftet, før det påkrævede antal Expedia+ point er blevet fratrukket medlemmets konto, og Expedia+ kuponen er udstedt.

  Expedia+ kuponer kan kun indløses til pakkerejser med fly + hotel, der inkluderer en reservation på et hotel med Expedia-pris på www.expedia.dk, og kun når Expedia betales på reservationstidspunktet. Expedia+ kuponer vil først blive brugt på hoteldelen af pakkerejsen, dernæst på flydelen af pakkerejsen, med undtagelse af eventuelle skatter, gebyrer og andre omkostninger forbundet med pakkerejsen. Bemærk venligst: Alle kuponbeløb, der bruges på flydelen af pakkerejsen, vil blive refunderet til dit kreditkort, efter købet er blevet bekræftet, som regel inden for 10 arbejdsdage. En Expedia+ kupon kan kun anvendes til én (1) pakkerejse og ét hotelværelse pr. reservation. En Expedia+ kupon kan ikke bruges til at reservere flere hotelværelser i samme rejseplan. Expedia+ kuponer har ingen kontantværdi. Expedia+ kuponer kan ikke kombineres med eller bruges på gavekort, opgraderinger, fordele eller kuponer. Alle skatter, gebyrer, omkostninger og tillægsgebyrer for reservationen, herunder, men ikke begrænset til, bagagegebyrer, sædeopgraderinger, gebyrer for ekstra personer, parkering, telefon og andre omkostninger, der gælder for reservationen, er den rejsendes ansvar, og Expedia+ kuponer kan ikke anvendes på sådanne beløb. Expedia+ kuponer kan ikke bruges til at betale afbestillings- eller ændringsgebyrer, forudbetalte reservationer, administrationsgebyrer eller andre omkostninger. Den er ugyldig, hvor den er i strid med lovgivningen. Der vil ikke blive refunderet Expedia+ point for ubrugte eller udløbne Expedia+ kuponer.

 • Elite-status er en eksklusiv fordel ved medlemskab af Expedia+. Alle medlemmer starter med en +blue-status i programmet og skal overholde de angivne Elite-kvalificeringskriterier. Alle vilkår og betingelser for Expedia+ er gældende for Elite-status. Kun de reservationer, som du foretager fra din tilmeldte konto på Expedia+, er kvalificerede til Elite-status, som omfatter Expedia+ silver-status og Expedia+ gold-status. Visse programtilbud og statusfordele er ikke tilgængelige for medlemmer, der er bosiddende uden for Danmark.

  Expedia forbeholder sig ret til efter eget skøn at ændre eller suspendere Expedias Elite-statusprogram ("Elite-statusprogrammet") og/eller nærværende vilkår og betingelser eller at begrænse programmets tilgængelighed for en given person på et givent tidspunkt uanset årsag og uden forudgående varsel eller ansvar i forhold til dig.

  I tilfælde af bedrageri eller misbrug af Elite-statusprogrammet forbeholder Expedia sig ret til efter eget skøn at foretage passende administrative og/eller retslige skridt, herunder, men ikke begrænset til, afslutning af Expedia+ programmedlemskabet.

  Medlemmer kan kvalificere sig til Elite-status ved at:

  1. Foretage et bestemt antal hotelovernatninger til en værdi af DKK 500 pr. overnatning eller derover, eller
  2. Bruge et kvalificeret minimumsbeløb på Expedia.dk. Følgende kriterier skal overholdes mellem d. 1. januar og 31. december i et givent år:
  +silver7 hotelovernatninger eller DKK 40.000 i kvalificeret forbrug på Expedia.dk
  +gold15 hotelovernatninger eller DKK 80.000 i kvalificeret forbrug på Expedia.dk

  Kvalificerende rejse eller aktiviteter skal være fuldført inden kl. 23.59 PST d. 31. december i kvalificeringsåret for at tælle med i Elite-status. Rejser, som begynder i ét kalenderår, men slutter i det næste, tæller med i Elite-status for det andet kalenderår. Hvis du f.eks. tjekker ind på et hotel d. 30. december 2015 og ud d. 3. januar 2016, tæller alle fire (4) overnatninger og alt forbrug forbundet med rejsen med i Elite-statuskvalificering for kalenderåret 2016.

  Kvalificeret forbrug på Expedia.dk omfatter hotel, flyrejse, biludlejning, pakkerejser og aktiviteter. Elite-status kan ophæves når som helst efter Expedias eget skøn, hvis den rejse, der har indtjent statussen, ikke er fuldført.

  Når du har opnået Elite-status, er den gyldig i resten af det kalenderår, du kvalificerede dig i, hele det næste kalenderår og indtil d. 28. februar det efterfølgende år, medmindre andet er angivet.

  1. Expedia+ bonuspoint: Expedia+ silver-medlemmer får en 10 % bonus på alle optjente basispoint. Bonuspoint tildeles tredive (30) dage efter rejsens fuldførelse.
  2. +VIP AccessBonuspoint: Medlemmer af +silver får 250 bonuspoint for kvalificerede hotel- eller hotelpakkeophold på hoteller med +VIP Access-ikonet. Bonuspoint tildeles tredive (30) dage efter rejsens fuldførelse. Deltagende hoteller i +VIP Access-netværket kan til enhver tid ændres uden varsel.
  3. Eksklusive hotelfaciliteter: Medlemmer af +silver får adgang til eksklusive faciliteter på over 900 deltagende +VIP Access-hoteller. Faciliteter varierer afhængigt af ejendommen. Deltagende hoteller i +VIP Access-netværket, som tilbyder eksklusive faciliteter, kan til enhver tid ændres uden varsel. Tilbudte faciliteter på et givent hotel kan ændres. Eksklusive faciliteter er beregnet for den primære kontoejer og udvides kun efter hotellets eget skøn og tilgængelighed til yderligere rejsende på reservationen via medlemmets konto på +silver.
  4. Prioritetskundeservice: Medlemmer af +silver får prioriteret opkaldsviderestilling og hurtigere ekspedition, når de kontakter Expedias kundeservice.
  5. Eksklusive tilbud for +silver-medlemmer: Periodiske særtilbud gøres tilgængelige eksklusivt for +silver-medlemmer. Rabatterne gælder ikke for reservation af aktiviteter på Expedia.dk.
  6. Eksklusive fordele fra en dedikeret concierge-service i Hawaii eller Orlando via Expedia Local Expert®. Begrænsninger kan være gældende. Kan ændres af Expedia efter virksomhedens eget skøn. Rabatterne gælder ikke for reservation af aktiviteter på Expedia.dk.
  1. Bonuspoint for Expedia+: Expedia+ gold-medlemmer får en 30 % bonus på alle optjente basispoint. Bonuspoint tildeles tredive (30) dage efter rejsens fuldførelse.
  2. +VIP Access-bonuspoint: +gold-medlemmer får 250 bonuspoint for kvalificerede hotel- eller hotelpakkeophold på hoteller med +VIP Access-ikonet. Bonuspoint tildeles tredive (30) dage efter rejsens fuldførelse.

   Deltagende hoteller i +VIP Access-netværket kan til enhver tid ændres uden varsel.

  3. Eksklusive hotelfaciliteter: +gold-medlemmer får adgang til eksklusive faciliteter på over 900 deltagende +VIP Access-hoteller. Faciliteter varierer afhængigt af ejendommen. Deltagende hoteller i +VIP Access-netværket, som tilbyder eksklusive faciliteter, kan til enhver tid ændres uden varsel. Tilbudte faciliteter på et givent hotel kan ændres. Eksklusive faciliteter er beregnet for den primære kontoejer og udvides kun efter hotellets eget skøn og tilgængelighed til yderligere rejsende på reservationen via +gold-medlemmets konto.
  4. +VIP Access Hotelopgraderinger: +gold-medlemmer får opgraderinger, når det er muligt, ved indtjekning på over 1.400 deltagende +VIP Access-hoteller. Deltagende hoteller kan udpeges ved at se efter +VIP Access-ikonet på Expedia.dk, når du reserverer. +VIP AccessHotelopgraderinger for + er beregnet for den primære kontoejer og udvides kun efter hotellets eget skøn og tilgængelighed til yderligere rejsende på reservationen via +gold-medlemmets konto.
  5. Dedikeret kundeservice: +gold-medlemmer får hurtig kundeservice fra et eksklusivt hold af dedikerede Expedia+ gold-rejsespecialister 24 timer i døgnet, 7 dage om ugen.
  6. Eksklusive +gold-tilbud: Periodiske særtilbud gøres tilgængelige eksklusivt for +gold-medlemmer.
  7. Eksklusive fordele fra en dedikeret concierge-service i Hawaii eller Orlando via Expedia Local Expert®. Begrænsninger kan være gældende. Kan ændres af Expedia efter virksomhedens eget skøn. Rabatterne gælder ikke for reservation af aktiviteter på Expedia.dk.